Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


15/09/2020

15 вересня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

30.06.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Активи всього

21 009

15 383

5626

36,57%

Гроші та їх еквіваленти

999

543

456

83,98%

Власний капітал

6 564

4 134

2 430

58,78%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

14 445

11 249

3 196

28,41%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

775

3 749

-2 974

-79,33%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

45,44%

36,75%

8,69 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

128,90%

14,48%

114,42 п.п.

-

Фінансові результати:

І півріччя 2020 року

І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

5 829

3 403

2 426

71,29%

Фінансовий результат від операційної діяльності

3 951

2 302

1 649

71,63%

Фінансові доходи

0

0

-

-

Фінансові витрати

1 348

1 365

-17

-1,25%

Чистий прибуток

2 430

922

1 508

163,56%

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж першого півріччя 2020 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» виросли на 36,57% до 21,01 млн. грн. Зобов’язання Компанії за період з 31.12.2019 по 30.06.2020 року збільшились на 28,41% до 14,45 млн. грн. Власний капітал Компанії в аналізованому періоді показав приріст на 58,78% до 6,54 млн. грн., в основному за рахунок зростання суми нерозподіленого прибутку минулих періодів. Таким чином, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» впродовж перших двох кварталів 2020 року виросло на 8,69 п.п. до 45,44%.

2. Станом на 30.06.2020 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Агентство нагадує, що в травні 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії 5-річних відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. В липні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були допущені до торгів на Українській Біржі (в категорії позалістингових цінних паперів).

3. Аналіз співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» показав, що Компанія істотно покращила даний показник в аналізованому періоді, як за рахунок зростання на 83,98% обсягу грошових коштів та їх еквівалентів, так і завдяки зменшенню в 4,84 рази обсягу поточних зобов’язань. Таким чином, впродовж першого півріччя 2020 року співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» виросло на 114,42 п.п. до 128,90%. Агентство зазначає, що зростання рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» позитивно характеризує здатність Компанії обслуговувати свої зобов’язання.

4. Перше півріччя 2020 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» закінчило з прибутком, і покращило свої фінансові результати порівняно з першим півріччям 2019 року. Зокрема, чистий дохід від реалізації Товариства виріс на 71,29% і склав 5,83 млн. грн., фінансовий результат від операційної діяльності збільшився на 71,63% до 3,95 млн. грн., а чистий прибуток виріс в 2,64 рази до 2,43 млн. грн.

Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

30.06.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

15 015

13 378

1 637

12,24%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

19,27%

15,22%

4,05 п.п.

-

- Туризм, %

17,81%

14,33%

3,48 п.п.

-

- Техніка, %

54,68%

53,15%

1,53 п.п.

-

- Інші цілі, %

8,24%

17,30%

-9,06 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

2 216

2 109

107

5,07%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

6,78

6,34

0,44

6,94%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

22,80%

17,90%

4,90 п.п.

-

Ефективна ставка, %

82,40%

87,30%

-4,90 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. В першому півріччі 2020 року структура кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» зазнала змін. Зокрема, впродовж аналізованого періоду на 9,06 п.п. знизилась частка кредитів на інші цілі, натомість на 4,05 п.п. та на 3,48 п.п. відповідно виросли частки кредитів на автосервіс та автотовари та кредитів на туризм. Як і раніше, найбільшу питому вагу в кредитному портфелі в розмірі 54,68% займали кредити на купівлю техніки. Слід зазначити, що за період з 31.12.2019 по 30.06.2020 року вартість кредитного портфеля Компанії виросла на 12,24% до 15,02 млн. грн., а кількість виданих кредитів – на 5,07% (на 107 кредитів), при чому основне зростання даних показників відбулось в другому кварталі поточного року. Не дивлячись на зростання кількісних показників, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками в ТОВ «КАРДСЕРВІС» дещо знизився: впродовж першого півріччя 2020 року середній розмір кредиту в портфелі виріс на 6,94%. до 6,78 тис. грн.

Ефективна ставка за виданими кредитами за перші два квартали 2020 року зменшилась на 4,90 п.п. до 82,40%, але частка кредитів з прострочкою більше 90 днів виросла на 4,90 п.п. до 22,80%.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: збільшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, істотне зростання рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами, покращення фінансових результатів Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 15.09.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com