Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


09/12/2020

9 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

30.09.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Активи всього

39 541

15 383

24 158

157,04%

Гроші та їх еквіваленти

1 252

543

709

130,57%

Власний капітал

6 831

4 134

2 697

65,24%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

32 710

11 249

21 461

190,78%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

16 591

3 749

12 842

342,54%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

20,88%

36,75%

-15,87 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

7,55%

14,48%

-6,93 п.п.

-

Фінансові результати:

9 місяців 2020 року

9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

9 344

5 993

3 351

55,92%

Фінансовий результат від операційної діяльності

5 702

4 376

1 326

30,30%

Фінансові доходи

85

0

85

-

Фінансові витрати

2 851

3 262

-411

-12,60%

Чистий прибуток

2 936

1 099

1 837

167,15%

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За дев’ять місяців 2020 року активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» виросли в 2,57 рази до 39,54 млн. грн. Зобов’язання Компанії за період з 31.12.2019 по 30.09.2020 року збільшились в 2,91 рази до 32,71 млн. грн. Власний капітал ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді збільшився на 65,24% до 6,83 млн. грн. (зростання відбулось за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку минулих періодів). Таким чином, менші темпи зростання власного капіталу порівняно із валовими зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» призвели до зменшення співвідношення між цими показниками на 15,87 п.п. до 20,88% станом на 30.09.2020 р.

2. Станом на 30.09.2020 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Агентство нагадує, що в травні 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії 5-річних відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. В липні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були допущені до торгів на Українській Біржі (в категорії позалістингових цінних паперів). Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою Компанією, ТОВ «КАРДСЕРВІС» вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в листопаді 2020 року відбулась виплата відсотків шостого відсоткового періоду за облігаціями Товариства.

3. За період з 31.12.2019 по 30.09.2020 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ТОВ «КАРДСЕРВІС» виріс в 2,31 рази до 1,25 млн. грн. Враховуючи більші темпи зростання поточних зобов’язань Компанії, співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями в ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшилось на 6,93 п.п. до 7,55%. Подальше зниження рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» може негативно впливати на здатність Компанії обслуговувати свої зобов’язання.

4. Фінансові результати ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді покращились, а діяльність Товариства була прибутковою. Зокрема, чистий дохід від реалізації Компанії за дев’ять місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року виріс на 55,92% до 9,34 млн. грн., фінансовий результат від операційної діяльності показав приріст на 30,30% до 5,7 млн. грн., а чистий прибуток виріс в 2,67 рази до 2,94 млн. грн.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

30.09.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

16 269

13 378

2 891

21,61%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

19,68%

15,22%

4,46 п.п.

-

- Туризм, %

17,72%

14,33%

3,39% п.п.

-

- Техніка, %

55,47%

53,15%

2,32 п.п.

-

- Інші цілі, %

7,13%

17,30%

-10,17 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

2 361

2 109

252

11,95%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

6,89

6,34

0,55

8,68%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

23,70%

17,90%

5,80 п.п.

-

Ефективна ставка, %

84,20%

87,30%

-3,10 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

5. За три квартали 2020 року в структурі кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» найбільших змін зазнали такі кредити: частка кредитів на інші цілі зменшилась на 10,17 п.п.  до 7,13%, а частка кредитів на автосервіс та автотовари виросла на 4,46 п.п. до 19,68%. Станом на 30.09.2020 р., як і раніше, найбільшу питому вагу в кредитному портфелі займали кредити на купівлю техніки, частка яких становила 55,47%. В аналізованому періоді зберіглась тенденція до зростання обсягів бізнесу ТОВ «КАРДСЕРВІС». Так, за період з 31.12.2019 по 30.09.2020 року вартість кредитного портфеля Компанії виросла на 21,61% до 16,27 млн. грн., а кількість виданих кредитів збільшилась на 11,95% (на 252 кредити). Не дивлячись на зростання кількісних показників, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками в ТОВ «КАРДСЕРВІС» дещо знизився: впродовж дев’яти місяців 2020 року середній розмір кредиту в портфелі Компанії виріс на 8,68% до 6,89 тис. грн.

Ефективна ставка за виданими кредитами за три квартали 2020 року знизилась на 3,10 п.п. до 82,20%, що відповідає загальноринковим тенденціям, проте негативним фактором є збільшення частки кредитів з прострочкою більше 90 днів на 5,80 п.п. до 23,70%.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: покращення фінансових результатів та зростання обсягів бізнесу Компанії. Проте до негативних факторів Агентство відносить зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, та скорочення рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами,

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com