Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


16/08/2021

16 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн, %)

Балансові показники:

30.06.2021

31.12.2020

Зміна

Темп приросту

Активи всього

43 618

27 852

15 766

56,61%

Гроші та їх еквіваленти

7

101

-94

-93,07%

Власний капітал

10 749

9 297

1 452

15,62%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

32 869

18 555

14 314

77,14%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

8 936

2 690

6 246

232,19%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

32,70%

50,11%

-17,41 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,02%

0,54%

-0,52 п.п.

-

Фінансові результати:

І півріччя 2021 року

І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

9 647

5 829

3 818

65,50%

Фінансовий результат від операційної діяльності

3 841

3 951

-110

-2,78%

Фінансові доходи

355

0

355

-

Фінансові витрати

4 318

1 348

2 970

220,33%

Чистий прибуток

-70

2 430

-2 500

-

                                                              Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТОВ «КАРДСЕРВІС» впродовж першого півріччя 2021 року збільшився на 15,62% до 10,75 млн грн, а його зобов’язання за цей же період виросли на 77,14% до 32,87 млн грн. Власний капітал Товариства виріс за рахунок зростання обсягу додаткового капіталу. В результаті більших темпів приросту зобов’язань ТОВ «КАРДСЕРВІС» порівняно з власним капіталом Товариства, рівень покриття власним капіталом зобов’язань за період з 31.12.2020 р. по 30.06.2021 р. зменшився на 17,41 п.п. до 32,70%. 

2. Станом на кінець першого кварталу 2021 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Агентство нагадує, що в травні 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії 5-річних облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн грн кожна з терміном обігу по 05.05.2024 р. Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою ТОВ «КАРДСЕРВІС», Товариство вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями серії А та В, зокрема, в серпні 2021 року відбулась виплата відсотків дев’ятого відсоткового періоду за облігаціями. 

3. За період з 31.12.2020 р. по 30.06.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшився з 101 тис. грн до 7 тис. грн. Таким чином, співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями в ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшилось на 0,52 п.п. до 0,02%. Низьке значення рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» може негативно впливати на здатність Компанії обслуговувати свої зобов’язання. 

4. Чистий дохід від реалізації ТОВ «КАРДСЕРВІС» за перше півріччя 2021 року склав 9,65 млн грн, що на 65,50% більше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, фінансовий результат від операційної діяльності Товариства за перші два квартали 2021 року склав 3,84 млн грн, що на 2,78% менше ніж за два квартали 2020 року. За підсумками діяльності впродовж першого півріччя 2021 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» отримало збиток в розмірі 0,07 млн грн, порівняно з чистим прибутком в розмірі 2,43 млн грн за перше півріччя 2020 року.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

30.06.2021

31.12.2020

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

29 653

20 183

9 470

46,92%

в тому числі:

 

 

 

-

-  Автосервіс та автотовари, %

9,60%

14,46%

-4,86 п.п.

-

- Туризм, %

8,36%

9,40%

-1,04 п.п.

-

- Техніка, %

76,75%

70,18%

6,57 п.п.

-

- Інші цілі, %

5,29%

5,96%

-0,67 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

4 026

2 683

1 343

50,06%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

7,37

7,50

-0,13

-1,73%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

22,90%

24,90%

-2,00 п.п.

-

Ефективна ставка, %

82,30%

85,10%

-2,80 п.п.

-

                                                              Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

               5. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «КАРДСЕРВІС» продовжили зростати. Так, за перші шість місяців 2021 року вартість кредитного портфеля Компанії виросла на 46,92% і станом на 31.06.2021 р. склала 29,65 млн грн. Кількість виданих кредитів впродовж аналізованого періоду збільшилась в 1,5 рази і склала 4026 кредитів. При цьому, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками в ТОВ «КАРДСЕРВІС» дещо покращився: впродовж першого півріччя 2021 року середній розмір кредиту в портфелі Компанії зменшився на 1,73% до 7,37 тис. грн. Частка кредитів з прострочкою більше 90 днів в аналізованому періоді зменшилась на 2,00 п.п. до 22,90%.

Впродовж першого півріччя 2021 року в структурі кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» відбулись наступні зміни: частка кредитів на купівлю техніки виросла на 6,57 п.п. до 76,75%, а частка кредитів на автосервіс та автотовари скоротилась на 4,86 п.п. до 9,60%. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2021 року, як і раніше, найбільшу питому вагу в кредитному портфелі ТОВ «КАРДСЕРВІС» займали кредити на купівлю техніки.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство відмічає: зростання чистого доходу від реалізації та кредитного портфеля Компанії. Проте до негативних факторів Агентство відносить дуже низький рівень покриття поточних зобов’язань ТОВ «КАРДСЕРВІС» грошовими коштами та скорочення Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 16.08.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com