Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента ТОВ «КАРДСЕРВІС» та присвоїло рейтинг облігаціям серії С


19/11/2021

19 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою, а також присвоїти рейтинг облігаціям серії С на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн, %)

Балансові показники:

30.09.2021

31.12.2020

Зміна

Темп приросту

Активи всього

49 910

27 852

22 058

79,20%

Гроші та їх еквіваленти

84

101

-17

-16,83%

Власний капітал

6 251

9 297

-3 046

-32,76%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

43 659

18 555

25 104

135,30%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

14 962

2 690

12 272

456,21%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,32%

50,11%

-35,79 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,56%

3,75%

-3,19 п.п.

-

Фінансові результати:

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

16 249

9 334

6 915

74,08%

Фінансовий результат від операційної діяльності

6 996

5 686

1 310

23,04%

Фінансові доходи

1 435

85

1 350

1588,24%

Фінансові витрати

7 206

2 870

4 336

151,08%

Чистий прибуток

1 477

2 901

-1 424

-49,09%

                                                              Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал ТОВ «КАРДСЕРВІС» впродовж дев’яти місяців 2021 року зменшився на 32,76% до 6,25 млн грн, а його зобов’язання виросли в 2,35 рази до 43,66 млн грн. Зменшення власного капіталу Товариства відбулось за рахунок виключення з нього додаткового капіталу в обсязі 4,523 млн грн, представленого позикою на основі субординованого боргу, який ТОВ «КАРДСЕРВІС» прийняло рішення погасити до кінця 2021 року. При цьому, за інформацією ТОВ «КАРДСЕРВІС», власники Компанії планують збільшити її статутний капітал на 5 млн грн до кінця 2021 року. Зростання зобов’язань ТОВ «КАРДСЕРВІС» при зменшенні обсягу його власного капіталу призвело до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань до 14,32%. Тенденція щодо зниження даного показника є негативною, проте не загрозливою, оскільки за підсумками дев’яти місяців 2021 року Товариство характеризувалось високим рівнем рентабельності власного капіталу (23,63%) та співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями (46,76%). 

2. Станом на початок четвертого кварталу 2021 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Агентство нагадує, що в травні 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії 5-річних облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн грн кожна з терміном обігу по 05.05.2024 р. 

3. 6 травня 2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії С. Загальний обсяг випуску облігацій становить 15 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років.

Таблиця 2. Загальна інформація про випуск облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС»

Вид облігацій

Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)

Серія

С

Номінальна вартість

1 000 гривень

Кількість облігацій в серії

15 000 штук

Вид розміщення

Приватне

Період розміщення

25.06.2021 - 23.08.2021

Період погашення

19.06.2026 - 19.07.2026

Виплата купону

щоквартально

Кількість процентних періодів

20

Процентна ставка

На 1-2 відсоткові періоди –  24% річних,

на 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не нижче 5% річних та не більшою п'ятикратної облікової ставки НБУ

Можливість дострокового

погашення облігацій за вимогою

їх власників

Не передбачена

          Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в розмірі 15 млн грн, ТОВ «КАРДСЕРВІС» планує в повному обсязі спрямувати на надання фінансових кредитів фізичним та юридичним особам в межах ліцензії фінансової установи. Таким чином, очікується подальше зростання обсягів бізнесу Товариства.

Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою ТОВ «КАРДСЕРВІС», Товариство вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в листопаді 2021 року відбулась виплата відсотків десятого відсоткового періоду за облігаціями серії А та В, а у вересні 2021 року відбулась виплата відсотків першого відсоткового періоду за облігаціями серії С. 

4. За період з 31.12.2020 р. по 30.09.2021 р. грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшились з 101 тис. грн до 84 тис. грн. Таким чином, співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями в ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшилось на 3,19 п.п. до 0,56%. Низьке значення рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» може негативно впливати на здатність Компанії обслуговувати свої зобов’язання. 

5. Чистий дохід від реалізації ТОВ «КАРДСЕРВІС» за три квартали 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс на 74,08% до 16,25 млн грн. При цьому, операційний прибуток Товариства за дев’ять місяців 2021 року склав 6,996 млн грн, що на 23,04% перевищило показник за дев’ять місяців 2020 року. За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2021 року діяльність ТОВ «КАРДСЕРВІС» була прибутковою: чистий прибуток Товариства склав 1,48 млн грн.

6. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «КАРДСЕРВІС» продемонстрували істотне зростання. Вартість кредитного портфеля Компанії за дев’ять місяців 2021 року збільшилась на 60,17% до 32,33 млн грн, а кількість виданих кредитів виросла в 1,76 рази і станом на початок жовтня 2021 року склала 4724 кредитів. При цьому, середній розмір кредиту в портфелі ТОВ «КАРДСЕРВІС» впродовж аналізованого періоду зменшився на 8,80% до 6,84 тис. грн, що свідчить про покращення рівня диверсифікованості кредитного портфеля Компанії за позичальниками. Частка кредитів з прострочкою більше 90 днів в аналізованому періоді практично не змінилась, і станом на 30.09.2021 склала 24,80%. 

 Таблиця 3. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

30.09.2021

31.12.2020

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

32 327

20 183

12144

60,17%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

9,24%

14,46%

-5,22 п.п.

- Туризм, %

8,12%

9,40%

-1,28 п.п.

- Техніка, %

76,66%

70,18%

6,48 п.п.

- Інші цілі, %

5,98%

5,96%

0,02 п.п.

Кількість виданих кредитів, шт.

4 724

2 683

2 041

76,07%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

6,84

7,5

-0,66

-8,80%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

24,80%

24,90%

-0,10 п.п.

Ефективна ставка, %

85,30%

85,10%

0,20 п.п.

                                                               Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Впродовж дев’яти місяців 2021 року в структурі кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» відбулись наступні зміни: частка кредитів на купівлю техніки збільшилась на 6,48 п.п. до 76,66%, а частка кредитів на автосервіс та автотовари зменшилась на 5,22 п.п. до 9,24%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2021 року, як і раніше, найбільшу питому вагу в кредитному портфелі ТОВ «КАРДСЕРВІС» займали кредити на купівлю техніки. 

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, та присвоєнні рейтингу облігаціям Компанії серії С, Агентство керувалось наступним: зростання чистого доходу від реалізації, приріст кредитного портфеля, хороший рівень співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями, а також прибуткова діяльність Компанії. Проте до негативних факторів Агентство відносить низький рівень покриття поточних зобов’язань ТОВ «КАРДСЕРВІС» грошовими коштами та зниження Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 19.11.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com