Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


16/05/2022

16 травня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за 2021 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 року (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

645 562

381 185

264 377

69,36%

Власний капітал, тис. грн

150 707

155 228

-4 521

-2,91%

Валові зобов’язання, тис. грн

494 855

225 957

268 898

119,00%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

30,45%

68,70%

-38,25 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

174 358

151 196

23 162

15,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

35,23%

66,91%

-31,68 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

632 625

172 380

460 245

266,99%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

552 008

105 141

446 867

425,02%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

87,26%

60,99%

26,27 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

43 915

7 995

35 920

449,28%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

6,94%

4,64%

2,30 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

39 257

44 271

-5 014

-11,33%

Рентабельність продажів, %

6,21%

25,68%

-19,47 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

11 404

51 415

-40 011

-77,82%

Рентабельність власного капіталу, %

7,57%

33,12%

-25,55 п.п.

-

  Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» впродовж 2021 року зменшився на 2,91% до 150,71 млн грн, а валові зобов'язання Страховика виросли в 2,2 рази до 494,86 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 38,25 п.п. до 30,45%.

 2. Впродовж періоду з 31.12.2020р. по 31.12.2021р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» виріс на 15,32% до 174,36 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань призвели до скорочення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 31,68 п.п. до 35,23%. Відповідний рівень показника свідчить про достатній рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами.

 3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за 2021 рік порівняно з 2020 роком збільшились в 3,67 рази і склали 632,63 млн грн. Агентство нагадує, що суттєві коливання обсягів бізнесу Страховика пов’язані зі специфікою його діяльності, а саме зі спеціалізацією АТ СК «БУСІН» на страхуванні великих ризиків, зокрема – в сегменті авіації.

 4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою, хоча його фінансові результати знизились. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за 2021 рік склав 39,26 млн грн, що на 11,33% менше ніж за 2020 рік, а чистий прибуток за 2021 рік склав 11,4 млн грн, що на 77,82% менше ніж за 2020 рік. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність АТ СК «БУСІН» в складних макроекономічних умовах, що мали місце в 2021 році.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 31.12.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за 2021 рік свідчить про: істотне зростання обсягів бізнесу, достатній рівень забезпеченості високоліквідними активами та прибуткову діяльність Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com