Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


05/06/2023

5 червня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2023 року. 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

543 675

409 567

134 108

32,74%

Власний капітал, тис. грн

205 577

175 559

30 018

17,10%

Валові зобов’язання, тис. грн

338 098

234 008

104 090

44,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

60,80%

75,02%

-14,22 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

231 877

146 531

85 346

58,24%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

68,58%

62,62%

5,96 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

39 163

11 916

27 247

228,66%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

30 519

9 134

21 385

234,13%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

77,93%

76,65%

1,28 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

602

10 241

-9 639

-94,12%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,54%

85,94%

-84,40 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

20 086

15 733

4 353

27,67%

Рентабельність продажів, %

51,29%

132,03%

-80,74 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

20 123

24 946

-4 823

-19,33%

Рентабельність власного капіталу, %

9,79%

14,21%

-4,42 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 31.03.2022р. по 31.03.2023р. виріс на 17,10% і склав 205,58 млн грн. За цей же період валові зобов'язання Страховика збільшились на 44,48% до 338,1 млн грн. В результаті більших темпів приросту зобов’язань порівняно з власним капіталом, рівень покриття власним капіталом зобов’язань страховика зменшився на 14,22 п.п. до 60,80%, що свідчить про достатній рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» власним капіталом станом на початок другого кварталу 2023 року. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» станом на 31.03.2023р. порівняно з 31.03.2022р. виріс на 58,24% до 231,88 млн грн. Істотне зростання обсягу грошових коштів призвело до покращення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика, який виріс на 5,96 п.п. до 68,58%. Відповідний рівень показника свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами. 

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виросли в 3,29 раза і склали 39,163 млн грн. Впродовж першого кварталу 2023 року Товариством було укладено 117 договорів страхування. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів валових премій Страховика, і зазначає, що істотне коливання обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» пов’язане зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні істотні коливання обсягів премій. 

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за перший квартал 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року виріс на 27,67% і склав 20,09 млн грн, а його чистий прибуток знизився на 19,33% до 20,12 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 31.03.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2023 року свідчить про достатній рівень покриття зобов’язань страховика власним капіталом, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 05.06.2023

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com