Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


10/11/2023

10 листопада 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2023 року. 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

Показники

9 місяців 2023 року (30.09.2023)

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

494 448

421 839

72 609

17,21%

Власний капітал, тис. грн

237 698

180 522

57 176

31,67%

Валові зобов’язання, тис. грн

256 750

241 317

15 433

6,40%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

92,58%

74,81%

17,77 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

266 009

197 890

68 119

34,42%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

103,61%

82,00%

21,61 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

172 647

151 864

20 783

13,69%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

110 507

105 182

5 325

5,06%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

64,01%

69,26%

-5,25 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

717

649

68

10,48%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,42%

0,43%

-0,01 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

61 680

11 269

50 411

447,34%

Рентабельність продажів, %

35,73%

7,42%

28,31 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

50 297

41 863

8 434

20,15%

Рентабельність власного капіталу, %

21,16%

23,19%

-2,03 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 30.09.2022р. по 30.09.2023р. виріс на 31,67% і склав 237,7 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку в його структурі, а також через збільшення розміру зареєстрованого статутного капіталу. Агентство нагадує, що 31 березня 2023 року акціонерами АТ СК «БУСІН» було схвалене рішення про підвищення статутного капіталу з 73,2 млн грн до 122 млн грн за рахунок нерозподіленого прибутку. Валові зобов'язання Страховика за період з 30.09.2022р. по 30.09.2023р збільшились на 6,40% до 256,75 млн грн. В результаті істотного приросту власного капіталу АТ СК «БУСІН» відбулось зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 17,77 п.п. до 92,58%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року АТ СК «БУСІН» було дуже добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» станом на 30.09.2023р. порівняно з 30.09.2022р. виріс на 34,42% до 266,01 млн грн. Більші темпи зростання обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов’язаннями призвели до покращення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань АТ СК «БУСІН», який виріс на 21,61 п.п. до 103,61%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року АТ СК «БУСІН» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виросли на 13,69% і склали 172,65 млн грн. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів валових премій Страховика і зазначає, що істотне коливання обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» пов’язане зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні значні коливання обсягів премій. 

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою, а його фінансові результати продемонстрували суттєвий приріст. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс в 5,5 раза і склав 61,68 млн грн, а його чистий прибуток збільшився на 20,15% до 50,3 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 30.09.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2023 року свідчить про високий рівень покриття зобов’язань страховика власним капіталом, дуже хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та істотне збільшення обсягів чистого та операційного прибутків Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 10.11.2023

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (eng.) — 10.11.2023

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com