Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


01/04/2024

1 квітня 2024 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності АТ СК «БУСІН» за 2023 рік. 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

586 909

611 636

-24 727

-4,04%

Власний капітал, тис. грн

243 016

201 031

41 985

20,88%

Валові зобов’язання, тис. грн

343 893

410 605

-66 712

-16,25%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

70,67%

48,96%

21,71 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

265 873

211 065

54 808

25,97%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

77,31%

51,40%

25,91 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

293 238

328 124

-34 886

-10,63%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

193 951

217 001

-23 050

-10,62%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

66,14%

66,13%

0,01 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

1 317

687

630

91,70%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,45%

0,21%

0,24 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

65 143

44 676

20 467

45,81%

Рентабельність продажів, %

22,22%

13,62%

8,60 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

55 218

62 413

-7 195

-11,53%

Рентабельність власного капіталу, %

22,72%

31,05%

-8,33 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за 2023 рік виріс на 20,88% і склав 243,02 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення розміру зареєстрованого статутного капіталу. Агентство нагадує, що 31 березня 2023 року акціонерами АТ СК «БУСІН» було схвалене рішення про підвищення статутного капіталу з 73,2 млн грн до 122 млн грн за рахунок нерозподіленого прибутку. Валові зобов'язання Страховика за період з 31.12.2022р. по 31.12.2023р знизились на 16,25% до 343,89 млн грн. Різноспрямований рух відповідних показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 21,71 п.п. до 70,67%. Отже, станом на початок 2024 року АТ СК «БУСІН» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» за 2023 рік виріс на 25,97% до 265,87 млн грн. Зростання обсягу грошових коштів на фоні скорочення валових зобов’язань призвело до покращення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань АТ СК «БУСІН», який виріс на 25,91 п.п. до 77,31%. Отже, станом на початок 2024 року АТ СК «БУСІН» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за 12 місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизились на 10,63% і склали 293,24 млн грн. Агентство зазначає, що коливання обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» пов’язане зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні значні коливання обсягів премій. 

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою, а його фінансові результати були вагомими. При цьому, прибуток від операційної діяльності Страховика за 2023 рік порівняно з 2022 роком виріс на 45,81% і склав 65,14 млн грн, а його чистий прибуток знизився на 11,53% і склав 55,22 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 31.12.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за 2023 рік свідчить про хороший рівень покриття зобов’язань страховика власним капіталом, високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, вагомі обсяги валових премій, а також чистого та операційного прибутків Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 01.04.2024

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (eng.) — 01.04.2024

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com