Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


03/09/2021

3 вересня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року. 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

704 518

2 645 550

-1 941 032

-73,37%

Власний капітал, тис. грн

142 417

130 878

11 539

8,82%

Валові зобов’язання, тис. грн

562 101

2 514 672

-1 952 571

-77,65%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

25,34%

5,20%

20,14 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

146 940

115 652

31 288

27,05%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

26,14%

4,60%

21,54 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

318 631

23 036

295 595

1283,19%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

278 424

15 049

263 375

1750,12%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

87,38%

65,33%

22,05 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

2 193

2 316

-123

-5,31%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,69%

10,05%

-9,36 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

19 347

19 641

-294

-1,50%

Рентабельність продажів, %

6,07%

85,26%

-79,19 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

3 025

29 682

-26 657

-89,81%

Рентабельність власного капіталу, %

2,12%

22,68%

-20,56 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. виріс на 8,82% до 142,42 млн грн, а його валові зобов'язання зменшились на 77,65% до 562,10 млн грн. Суттєве скорочення обсягу зобов’язань АТ СК «БУСІН» на фоні зростання його власного капіталу призвело до зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 20,14 п.п. до 25,34% станом на початок другого півріччя 2021 року. 

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді виросли на 27,05% і станом на 30.06.2021 р. склали 146,94 млн грн. Таким чином, показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 21,54 п.п. до 26,14%, що свідчить про достатній рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами. 

3. Обсяг валових премій, отриманих АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2021 року, склав 318,63 млн грн, що на 295,60 млн грн або в 13,83 рази перевищило їх обсяг за перше півріччя 2020 року. Суттєві коливання обсягів бізнесу Страховика пов’язані зі специфікою його діяльності, а самі зі спеціалізацією АТ СК «БУСІН» на страхуванні великих ризиків, зокрема – в сегменті авіації. Так, за перше півріччя 2021 року надходження валових премій від обов’язкового страхування цивільної авіації виросли до 288,850 млн грн, в той час як за перше півріччя 2020 року вони становили 15,027 млн грн. 

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за перше півріччя 2021 року склав 19,35 млн грн, а чистий прибуток Страховика становив 3,03 млн грн, що відповідно на 1,50% та на 89,81% менше ніж за аналогічний період 2020 року. Не дивлячись на зменшення обсягів прибутку порівняно з першим півріччям 2020 року, Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність АТ СК «БУСІН» в умовах дії карантинних обмежень. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 30.06.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2021 року свідчить про: зростання рівня покриття зобов’язань власним капіталом і високоліквідними активами, істотне збільшення обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com