Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


17/03/2020

17 березня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (код ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

63 398

61 253

2 145

3,50%

Власний капітал, тис. грн.

43 482

42 967

515

1,20%

Валові зобов’язання, тис. грн.

19 916

18 286

1 630

8,91%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

218,33%

234,97%

-16,64 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

13 569

10 389

3 180

30,61%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

68,13%

56,81%

11,32 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

3 408

7 099

-3691

-51,99%

Валові премії, всього, тис. грн.

74 219

55 153

19 066

34,57%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

22 287

15 855

6 432

40,57%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

30,03%

28,75%

1,28 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

29 128

20 365

8 763

43,03%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

39,25%

36,92%

2,33 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

4 093

-4 287

8 380

-

Рентабельність продажів, %

5,51%

-7,77%

13,28 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

18

-3 759

3 777

-

Рентабельність власного капіталу, %

0,04%

-8,75%

8,79 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.12.2018 по 31.12.2019 року активи ПрАТ «СК «КРОНА» виросли на 3,5% до 63,4 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період показав приріст на 1,2% до 43,48 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 8,91% до 19,92 млн. грн. В результаті більших темпів зростання валових зобов’язань, капіталізація ПрАТ «СК «КРОНА» зменшилась на 16,64 п.п. Проте Агентство звертає увагу, що незважаючи на зниження, рівень покриття власним капіталом зобов'язань страховика був дуже високим і станом на кінець 2019 року становив 218,33%, що говорить про наявність у Компанії значного запасу власного капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів у ПрАТ «СК «КРОНА» впродовж аналізованого періоду виріс на 30,61% до 13,57 млн. грн., внаслідок чого рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії виріс на 11,32 п.п. і на 31.12.2019 р. склав 68,35%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика грошовими коштами та їх еквівалентами.

При цьому, слід зазначити, що станом на 31.12.2019 р. ПрАТ «СК« КРОНА мала поточні фінансові інвестиції в сумі 3,408 млн. грн., які повністю складались з облігацій внутрішньої державної позики та з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу Страховика впродовж 2019 року істотно збільшились. Так, за 2019 рік ПрАТ «СК «КРОНА» зібрала 74,22 млн. грн. валових премій, що на 34,57% більше ніж за 2018 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 40,6% і склала 30,03% від валових премій. За чотири квартали 2019 року ПрАТ «СК «КРОНА» здійснила страхових виплат і відшкодувань на 29,13 млн. грн., що на 43,03 вище обсягу виплат за 2018 рік. Рівень виплат в аналізованому періоді виріс на 2,33 п.п. до 39,25%.

4. Зростання обсягів бізнесу ПрАТ «СК «КРОНА» позитивно відобразилось на фінансових результатах Страховика. Так, фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за 2019 рік склав 4,09 млн. грн., а чистий прибуток – 18 тис. грн., порівняно з операційним та чистим збитком за 2018 рік. Агентство позитивно оцінює покращення фінансових результатів Компанії.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за 2019 рік, Агентство відзначає: високий запас капіталу, хорошу забезпеченість ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та покращення фінансових результатів Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 17.03.2020

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com