Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


14/04/2021

14 квітня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

 Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

83 102

63 398

19 704

31,08%

Власний капітал, тис. грн.

54 107

43 482

10 625

24,44%

Валові зобов’язання, тис. грн.

28 995

19 916

9 079

45,59%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

186,61%

218,33%

-31,72 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

16 161

13 569

2 592

19,10%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

55,74%

68,13%

-12,39 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

3 826

3 408

418

12,27%

Валові премії, всього, тис. грн.

117 524

74 219

43 305

58,35%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

41 409

22 287

19 122

85,80%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

35,23%

30,03%

5,20 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

34 532

29 128

5 404

18,55%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

29,38%

39,25%

-9,87 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 029

4 093

-1 064

-26,00%

Рентабельність продажів, %

2,58%

5,51%

-2,93 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

871

18

853

4 738,89%

Рентабельність власного капіталу, %

1,61%

0,04%

1,57 п.п.

-

          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 31.12.2019 по 31.12.2020 року виріс на 24,44% до 54,11 млн. грн., а його валові зобов'язання збільшились на 45,59% до 29 млн. грн. Більші темпи приросту валових зобов’язань порівняно з власним капіталом призвели до зменшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 31,72 п.п. до 186,61%. Таким чином, не дивлячись на зниження даного показника, станом на кінець 2020 року рівень забезпеченості ПрАТ «СК «КРОНА» власним капіталом був дуже високим.

2. За період з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «КРОНА» збільшився на 19,10% до 16,16 млн. грн. Проте, з врахуванням більших темпів приросту валових зобов’язань, покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшилось на 12,39 п.п. і станом на 31.12.2020 року склало 55,74%. Такий рівень даного показника свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика грошовими коштами та їх еквівалентами. Також Агентство зазначає, що станом на 31.12.2020 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було сформовано поточні фінансові інвестиції в сумі 3,83 млн. грн., які складались з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу (49,06% портфеля інвестицій) та з ОВДП (50,94% портфеля), що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. В аналізованому періоді Страховик істотно наростив обсяги бізнесу. Зокрема, за 2020 рік ПрАТ «СК «КРОНА» було зібрано на 58,35% більше валових премій ніж за 2019 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 85,80%, а їх частка у структурі валових премій виросла на 5,20 п.п. до 35,23%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «КРОНА» за 2020 рік, склали 34,53 млн. грн, що на 18,55% перевищило обсяг виплат за 2019 рік. При цьому, рівень виплат за підсумками 2020 року склав 29,38%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за підсумками 2020 року прибуток від операційної діяльності Страховика склав 3,03 млн. грн., що було на 26,00% менше ніж за 2019 рік. Чистий прибуток Компанії за 2020 рік виріс до 0,87 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Страховика в умовах падіння ділової активності в країні.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2020 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за 2020 рік, Агентство відзначає: високий запас капіталу, високу забезпеченість ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 14.04.2021

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com