Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


09/03/2021

9 березня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за 2020 рік, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

312 050

249 185

62 865

25,23%

Власний капітал, тис. грн.

149 604

111 708

37 896

33,92%

Валові зобов’язання, тис. грн.

162 446

137 477

24 969

18,16%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

92,09%

81,26%

10,83 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

85 879

48 304

37 575

77,79%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

52,87%

35,14%

17,73 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

550 500

431 018

119 482

27,72%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

12 960

13 311

-351

-2,64%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,35%

3,09%

-0,74 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

271 241

211 967

59 274

27,96%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

49,27%

49,18%

0,09 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

33 714

21 534

12 180

56,56%

Рентабельність продажів, %

6,12%

5,00%

1,12 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

12 095

468

11 627

2 484,40%

Рентабельність власного капіталу, %

8,08%

0,42%

7,66 п.п.

-

      Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» впродовж 2020 року виріс на 33,92% до 149,6 млн. грн. Основними драйверами росту власного капіталу Компанії стали нерозподілений прибуток (обсяг якого з 31.12.2019 по 31.12.2020 виріс до 12,01 млн. грн.) та капітал у дооцінках. Валові зобов’язання Страховика за цей же період збільшились на 18,16% до 162,45 млн. грн. Більші темпи зростання власного капіталу порівняно із валовими зобов’язаннями Компанії в аналізованому періоді призвели до збільшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 10,83 п.п. Таким чином, станом на 31.12.2020 р. співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями АТ «СК «КРАЇНА» виросло до 92,09%, що свідчить про дуже високу забезпеченість Страховика власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ «СК «КРАЇНА» станом на 31.12.2020 р. склали 85,88 млн. грн., що на 77,79% перевищило показник станом на 31.12.2019 р. В результаті більших темпів приросту грошових коштів порівняно із темпами приросту валових зобов’язань Страховика показник покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії виріс на 17,73 п.п. до 52,87%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ «СК «КРАЇНА» високоліквідними активами.

        3. В 2020 році АТ «СК «КРАЇНА» суттєво наростило обсяги бізнесу, не дивлячись на складну макроекономічну ситуацію в країні, викликану пандемією коронавірусу. Зокрема, обсяги валових премій, зібраних Страховиком за 2020 рік, виросли порівняно з 2019 роком на 27,72% до 550,5 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 2,64%, а їх частка у структурі валових преміях Компанії знизилась до 2,35%.

Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених АТ «СК «КРАЇНА» за 2020 рік, виросли порівняно з 2019 роком на 27,96%, а рівень виплат за підсумками 2020 року збільшився до 49,27%.

 

 4. В 2020 році фінансові результати АТ «СК «КРАЇНА» показали вагомий приріст. Так, прибуток від операційної діяльності Страховика за 2020 рік виріс до 33,71 млн. грн., а його чистий прибуток збільшився до 12,1 млн. грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 31.12.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за 2020 рік показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, суттєве зростання обсягів бізнесу та фінансових результатів Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 09.03.2021

Персональна сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com