Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


07/06/2022

7 червня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за І квартал 2022 року, тис. грн, %, п.п.

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

928 239

785 212

143 027

18,22%

Власний капітал, тис. грн

374 805

307 928

66 877

21,72%

Валові зобов’язання, тис. грн

553 434

477 284

76 150

15,95%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

67,72%

64,52%

3,20 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

396 655

367 217

29 438

8,02%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

71,67%

76,94%

-5,27 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

322 749

355 619

-32 870

-9,24%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

715

2 634

-1 919

-72,85%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,22%

0,74%

-0,52 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

114 619

96 590

18 029

18,67%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,51%

27,16%

8,35 п.п.

- 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

16 804

2 400

14 404

600,17%

Рентабельність продажів, %

5,21%

0,67%

4,54 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

15 757

2 309

13 448

582,42%

Рентабельність власного капіталу, %

4,20%

0,75%

3,45 п.п.

-

         Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» впродовж періоду з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. виріс на 21,72% до 374,81 млн грн. За цей же період валові зобов'язання Страховика збільшились на 15,95% до 553,43 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання показника покриття власним капіталом зобов’язань Компанії на 3,20 п.п. до 67,72%, що свідчить про хороший рівень забезпечення власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на початок другого кварталу 2022 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. виріс на 8,02% до 396,66 млн грн, а співвідношення між грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика знизилось на 5,27 п.п. до 71,67%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мало дуже високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 31.03.2022 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» сформувало портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 238,844 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Отже станом на початок другого кварталу 2022 року  ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами, які в сукупності в 1,15 рази перевищували зобов’язання Страховика.

 3. В аналізованому періоді відбулось незначне зниження обсягів бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування», викликане падінням ділової активності в країні внаслідок військової агресії РФ та запровадження воєнного стану. Зокрема, за перший квартал 2022 року Страховик отримав 322,75 млн грн валових премій, що на 9,24% менше ніж за аналогічний період 2021 року. При цьому, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями знизилось на 0,52 п.п. і склало всього 0,22%.

 4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за перший квартал 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 7 разів до 16,8 млн грн, а його чистий прибуток збільшився в 6,8 разів до 15,76 млн грн. Вагомі фінансові результати Страховика позитивно оцінюються Агентством.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю станом на 31.03.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

          Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2022 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними та ліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, а також вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика на фоні корегування обсягів валових премій. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 07.06.2022
Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com