Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


22/08/2022

22 серпня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2022 року, тис. грн, %, п.п.

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

928 175

787 767

140 408

17,82%

Власний капітал, тис. грн

378 432

310 255

68 177

21,97%

Валові зобов’язання, тис. грн

549 743

477 512

72 231

15,13%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

68,84%

64,97%

3,87 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

424 185

364 628

59 557

16,33%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

77,16%

76,36%

0,80 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

509 015

676 118

-167 103

-24,72%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

1 836

4 645

-2 809

-60,47%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,36%

0,69%

-0,33 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

194 026

193 218

808

0,42%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

38,12%

28,58%

9,54 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

15 927

4 379

11 548

263,71%

Рентабельність продажів, %

3,13%

0,65%

2,48 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

19 384

4 636

14 748

318,12%

Рентабельність власного капіталу, %

5,12%

1,49%

3,63 п.п.

-

         Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» виріс на 21,97% до 378,43 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 15,13% до 549,74 млн грн. В результаті відбулось зростання показника покриття власним капіталом зобов’язань Компанії на 3,87 п.п. до 68,84%, що свідчить про хороший рівень забезпечення власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на початок другого півріччя 2022 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. виріс на 16,33% до 424,19 млн грн, а співвідношення між грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика збільшилось на 0,80 п.п. до 77,16%. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2022 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мало дуже високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 30.06.2022 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» сформувало портфель інвестицій в державні облігації (ОВДП та ОЗДП) в розмірі 238,174 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Отже станом на початок другого півріччя 2022 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами, які в сукупності в 1,2 раза перевищували зобов’язання Страховика.

3. Обсяг валових премій, отриманих ПрАТ «СК «Альфа Страхування», за перше півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 24,72% до 509,015 млн грн. При цьому, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями знизилось на 0,33 п.п. і склало всього 0,36%. Агентство зазначає, що зниження обсягів бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді  викликане падінням ділової активності в країні внаслідок військової агресії РФ та запровадження воєнного стану, і є загальною тенденцією на вітчизняному страховому ринку.

4. В аналізованому періоді фінансові результати ПрАТ «СК «Альфа Страхування» істотно виросли. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за перше півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 3,64 раза до 15,93 млн грн, а його чистий прибуток збільшився в 4,18 раза до 19,38 млн грн. Зростання фінансових результатів Страховика та вагомі обсяги прибутку позитивно оцінюються Агентством.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю станом на 30.06.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

          Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2022 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: дуже високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними та ліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, а також вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика на фоні зниження обсягів валових премій.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 22.08.2022
Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com