Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


01/03/2021

1 березня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 р. (31.12.2020)

2019 р. (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

343 884

288 955

54 929

19,01%

Власний капітал, тис. грн.

120 369

118 975

1 394

1,17%

Валові зобов’язання, тис. грн.

223 515

169 980

53 535

31,49%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

53,85%

69,99%

-16,14 п.п.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

74 331

92 765

-18 434

-19,87%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

33,26%

54,57%

-21,31 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

371 315

326 536

44 779

13,71%

Чисті премії, всього, тис. грн.

324 692

289 480

35 212

12,16%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

46 623

37 056

9 567

25,82%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

12,56%

11,35%

1,21 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

95 693

51 688

44 005

85,14%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

25,77%

15,83%

9,94 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 540

184

-3 724

-

Рентабельність продажів, %

-0,95%

0,06%

-1,01 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 393

1 143

250

21,87%

Рентабельність власного капіталу, %

1,16%

0,96%

0,20 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. активи ТДВ «СК «ГАРДІАН» виросли на 19,01% до 343,88 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 1,17% до 120,37 млн. грн., а його валові зобов'язання виросли на 31,49% до 223,52 млн. грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді на 16,14 п.п. Отже, станом на 31.12.2020 р. даний показник становив 53,85%, що свідчить про хороший рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» станом на 31.12.2020 р. склав 74,33 млн. грн., що на 19,87% менше ніж станом на кінець 2019 року. Зменшення обсягу грошових коштів та їх еквівалентів при збільшенні валових зобов’язань призвело до зниження показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 21,31 п.п. до 33,26%. Таким чином, станом на кінець 2020 року Страховик мав задовільний рівень забезпеченості високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2020 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в сумі 66,44 млн грн, які відображались в балансі у складі поточних фінансових інвестицій. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» такого обсягу інвестицій в ОВДП позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами.

3. За 2020 рік ТДВ «СК «ГАРДІАН» отримав на 13,71% більше валових премій, ніж за 2019 рік, що свідчить про продовження тенденції до зростання рівня ділової активності Страховика в аналізованому періоді. При цьому, чисті премії Страховика виросли на 12,16% до 324,69 млн. грн. Частина страхових премій, належна перестраховикам, за підсумками 2020 року порівняно з 2019 роком збільшилась на 25,82%, а їх частка в структурі валових премій виросла на 1,21 п.п. до 12,56%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дванадцять місяців 2020 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 85,14%, а рівень виплат збільшився на 9,94 п.п. до 25,77%.

4. Розмір чистого прибутку, отриманого ТДВ «СК «ГАРДІАН» за результатами діяльності в 2020 році, склав 1,39 млн. грн, що на 21,87% більше ніж за 2019 рік. Проте за чотири квартали 2020 року Компанія отримала збиток від операційної діяльності в сумі 3,54 млн. грн. (хоча за підсумками діяльності в четвертому кварталі Страховик отримав операційний прибуток).

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2020 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2020 рік, Агентство відмічає: хороший запас капіталу, достатній рівень забезпеченості ліквідними активами, триваюче зростання обсягів бізнесу та наявність у Компанії чистого прибутку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 01.03.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com