Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


01/11/2021

1 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

438 054

319 071

118 983

37,29%

Власний капітал, тис. грн

138 828

119 616

19 212

16,06%

Валові зобов’язання, тис. грн

299 226

199 455

99 771

50,02%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

46,40%

59,97%

-13,57 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

79 673

57 821

21 852

37,79%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

26,63%

28,99%

-2,36 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

510 964

260 352

250 612

96,26%

Чисті премії, всього, тис. грн

460 443

229 408

231 035

100,71%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

50 521

30 944

19 577

63,27%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,89%

11,89%

-2,00 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

104 794

58 537

46 257

79,02%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

20,51%

22,48%

-1,97 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

32 289

-4 273

36 562

-

Рентабельність продажів, %

6,32%

-1,64%

7,96 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

18 459

640

17 819

2784,22%

Рентабельність власного капіталу, %

13,30%

0,54%

12,76 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» збільшився на 16,06% і склав 138,83 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку. За цей же період валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» збільшились на 50,02% до 299,23 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 13,57 п.п. до 46,40%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика станом на кінець третього кварталу 2021 року. 

2. За період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 37,79% до 79,67 млн грн. В результаті нижчих темпів приросту грошових коштів та їх еквівалентів порівняно із валовими зобов’язаннями Страховика рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» зменшився на 2,36 п.п. до 26,63%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2021 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 84,83 млн грн, який складався з ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику, а саме з ОВДП. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами. 

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили істотно зростати. Зокрема, за три квартали 2021 року Страховик отримав 510,96 млн грн валових премій, що в 1,96 рази перевищило обсяг валових премій за аналогічний період 2020 року. Чисті премії Страховика за цей же період збільшились в 2,01 рази до 460,44 млн грн. За підсумками дев’яти місяців 2021 року порівняно з тим же періодом 2020 року частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 63,27%, а їх частка в структурі валових премій Страховика знизилась на 2,00 п.п. до 9,89%. Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками дев’яти місяців 2021 року склав 20,51%, що на 1,97 п.п. менше ніж за аналогічний період 2020 року. 

4. Діяльність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді 2021 року була прибутковою. Зокрема, операційний прибуток Страховика за перші три квартали 2021 року склав 32,29 млн грн порівняно зі збитком від операційної діяльності за аналогічний період 2020 року, а його чистий прибуток виріс на 17,82 млн грн до 18,46 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2021 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу, прийнятний рівень забезпеченості ліквідними активами, істотний приріст обсягів бізнесу та зростання фінансових результатів Компанії. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com