Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


31/03/2024

31 березня 2024 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2023 рік.

Таблиця.Основні показники діяльності  ПрАТ «Страхові гарантії України» (тис. грн, п.п., %)

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

56 937

59 467

-2 530

-4,25%

Власний капітал, тис. грн

42 762

40 146

2 616

6,52%

Валові зобов’язання, тис. грн

14 175

19 321

-5 146

-26,63%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

301,67%

207,78%

93,89 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

47 677

50 403

-2 726

-5,41%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

336,35%

260,87%

75,48 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

3 413

1 709

1 704

99,71%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

1 796

705

1 091

154,75%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

52,62%

41,25%

11,37 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

3

0

3

-

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,09%

0,00%

0,09 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-791

-1 756

965

-

Рентабельність продажів, %

-23,18%

-102,75%

79,57 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

1 759

58

1 701

2932,76%

Рентабельність власного капіталу, %

4,11%

0,14%

3,97 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За 2023 рік власний капітал ПрАТ «СГУ» збільшився на 6,52% і склав 42,76 млн грн, а його валові зобов'язання скоротились на 26,63% до 14,18 млн грн. Різноспрямований рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 93,89 п.п. до 301,67%. Таким чином, станом на початок 2024 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом: його розмір більше ніж втричі перевищував валові зобов’язання Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 31.12.2023 р. порівняно з 31.12.2022 р. зменшився на 5,41% і склав 47,68 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика за рахунок більших темпів зниження валових зобов’язань виріс на 75,48 п.п. до 336,35%. Таким чином, станом на початок 2024 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами, обсяг яких в 3,36 раза перевищував валові зобов’язання Страховика. 

3. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «СГУ» за 2023 рік, збільшився майже вдвічі порівняно з 2022 роком і склав 3,41 млн грн. При цьому, в аналізованому періоді Страховик продовжив зберігати спеціалізацію на страхуванні вантажів та багажу: за підсумками 2023 року питома вага валових премій, отриманих від цього виду страхування, в структурі валових премій ПрАТ «СГУ» перевищила 95%. 

4. За підсумками 2023 року ПрАТ «СГУ» було отримано чистий прибуток в обсязі 1,76 млн грн, що на 1,7 млн грн перевищило його чистий прибуток за 2022 рік. При цьому, операційний збиток в аналізованому періоді скоротився більше ніж вдвічі порівняно з 2022 роком. Агентство позитивно оцінює покращення фінансових результатів Страховика та повернення його до прибуткової діяльності за підсумками 2023 року. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2023 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за 2023 рік, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та наявність чистого прибутку за підсумками 2023 року. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 31.03.2024 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com