Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


03/08/2021

3 серпня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

55 680

55 090

590

1,07%

Власний капітал, тис. грн.

37 761

38 495

-734

-1,91%

Валові зобов’язання, тис. грн.

17 919

16 595

1 324

7,98%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

210,73%

231,97%

-21,24 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

46 996

45 698

1 298

2,84%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

262,27%

275,37%

-13,10 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

4 073

2 384

1 689

70,85%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 844

890

954

107,19%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

45,27%

37,33%

7,94 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

74

59

15

25,42%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,82%

2,47%

-0,65 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 603

123

-1 726

-

Рентабельність продажів, %

-39,36%

5,16%

-44,52 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-782

902

-1 684

-

Рентабельність власного капіталу, %

-2,07%

2,34%

-4,41 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» зменшився на 1,91% і склав 37,76 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 7,98% до 17,92 млн грн. В результаті, в аналізованому періоді співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Страховика знизилось на 21,24% і станом на 30.06.2021 р. становило 210,73%. Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2021 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Станом на 30.06.2021 р. на рахунках ПрАТ «СГУ» знаходилось грошових коштів та їх еквівалентів на суму 46,996 млн грн, що на 2,84% більше ніж станом на 30.06.2020 р. Таким чином, впродовж аналізованого періоду рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 13,10 п.п. до 262,27%. Відповідний рівень даного показника свідчить про те, що станом на 30.06.2021 р. ПрАТ «СГУ» мало дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «СГУ» за перше півріччя 2021 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 1,69 млн грн і склав 4,07 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла в 2,07 рази, а їх частка в структурі валових премій Страховика виросла на 7,94 п.п. до 45,27%.

4. Діяльність ПрАТ «СГУ» в першому півріччі 2021 року була збитковою: чистий збиток Страховика склав 0,78 млн грн, а збиток від операційної діяльності становив 1,6 млн грн.  Агентство зазначає, що розмір отриманого Страховиком збитку не є значним і не може суттєво вплинути на його фінансову стійкість.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2021 р. ПрАТ «СГУ» дотримувалось встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

           Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перше півріччя 2021 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та зростання обсягів бізнесу, на фоні незначних чистого та операційного збитків.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 09.03.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com