Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


04/11/2021

4 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021 )

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

490 000

454 030

35 970

7,92%

Власний капітал, тис. грн.

255 946

243 064

12 882

5,30%

Валові зобов’язання, тис. грн.

234 054

210 966

23 088

10,94%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

109,35%

115,21%

-5,86 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

127 469

272 478

-145 009

-53,22%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,46%

129,16%

-74,70 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

216 329

193 541

22 788

11,77%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

9 881

9 408

473

5,03%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,57%

4,86%

-0,29 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

89 487

70 764

18 723

26,46%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

41,37%

36,56%

4,81 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

13 685

8 607

5 078

59,00%

Рентабельність продажів, %

6,33%

4,45%

1,88 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4 331

41 205

-36 874

-89,49%

Рентабельність власного капіталу, %

1,69%

16,95%

-15,26 п.п.

-

      Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. виріс на 5,30% до 255,95 млн грн, а валові зобов'язання Страховика показали приріст на 10,94% до 234,05 млн грн. В результаті більших темпів приросту зобов’язань в аналізованому періоді відбулось зменшення на 5,86 п.п. рівня покриття зобов’язань власним капіталом Страховика. Проте, не дивлячись на зниження, станом на початок четвертого кварталу 2021 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене власним капіталом: відповідне співвідношення склало 109,35%. 

2. Впродовж періоду з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» зменшився на 53,22% до 127,47 млн грн. Отже, показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 74,70 п.п. до 54,46%. Відповідний рівень даного показника свідчить про високий рівень забезпечення Страховика високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2021 р. АТ «ПРОСТО-страхування» сформувало портфель депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу в обсязі 155,98 млн грн (дана сума відображалась в балансі як поточні фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами: грошові кошти та їх еквіваленти і банківські депозити покривали 121,10% зобов’язань Компанії. 

3. За підсумками дев’яти місяців 2021 року АТ «ПРОСТО-страхування» збільшило обсяги отриманих валових премій до 216,33 млн грн, що на 11,77% більше ніж за дев’ять місяців 2020 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 5,03%, а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» склала 4,57%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, які були здійснені Страховиком за три квартали 2021 року, склали 89,49 млн грн, що на 26,46% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. В свою чергу, рівень виплат виріс на 4,81 п.п. до 41,37%. 

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді була прибутковою: фінансовий результат від операційної діяльності склав за три квартали 2021 року склав 13,69 млн грн (на 59,00% більше ніж за аналогічний період 2020 року), а чистий прибуток становив 4,33 млн грн (на 89,49% менше ніж за аналогічний період 2020 року). Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2021 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 04.11.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com